CURRENT ISSUE

The COVID-19 Crisis

PUBLISHED: July 23, 2022

Phainomena 31 | 120-121 | June 2022

Andrzej Wierciński & Andrej Božič (Eds.)

“Hermeneutics and Literature”

>>>

TABLE OF CONTENTS | KAZALO

 

INTRODUCTION | UVOD

 

Andrzej Wierciński

De Profundis. Fragilitas Boni, Dolorum Tempus et Capacitas Interpretandi >>>

 

HERMENEUTICS AND LITERATURE | HERMENEVTIKA IN LITERATURA

 

John T. Hamilton

Parentheses of Reception. What are Philologists for in a Destitute Time? >>>

Parenteze recepcije. Čemu filologi v ubožnem času?

 

Holger Zaborowski

Zur Nähe von Denken und Dichten beim frühen Heidegger. Eine Spurensuche >>>

O bližini mišljenja in pesnjenja pri zgodnjem Heideggru. Iskanje sledi

 

Alfred Denker

Martin Heidegger und Georg Trakl. Die andere Zwiesprache zwischen Denken und Dichten >>>

Martin Heidegger in Georg Trakl. Drugi razgovor med mišljenjem in pesnjenjem

 

Jafe Arnold

The Eternal (Re)Turn. Heidegger and the “Absolutes Getragensein” of Myth >>>

Večno (pre)obračanje. Heidegger in »absolutes Getragensein« mita

 

Mateja Kurir Borovčić

On Home (das Heim) and the Uncanny (das Unheimliche) in Heidegger >>>

O domu (das Heim) in nedomačnem (das Unheimliche) pri Heideggru

 

Kanchana Mahadevan

The Gadamer–Habermas Debate through Mahabharata’s Women. Intersectional Feminist Engagements with Tradition and Critique >>>

Diskusija med Gadamerjem in Habermasom skoz perspektivo žensk v Mahabharati. Intersekcijski feministični spoprijemi s tradicijo in kritiko

 

Alenka Koželj

“Molt greignour senefiance.” The Role of Interpreters in The Quest of the Holy Grail >>>

»Molt greignour senefiance«. Vloga interpretov v Iskanju svetega Grala

 

William Franke

Hamlet and the Philosophical Interpretation of Literature >>>

Hamlet in filozofska interpretacija literature

 

Monika Brzóstowicz-Klajn

Tolerance in Utopian Discourse >>>

Toleranca v utopičnem diskurzu

 

Julio Jensen

The Interweaving of Life and Text. Authorial Inscription and Readerly Self-Understanding Exemplified in Les Fleurs du mal >>>

Prepletanje življenja in besedila. Avtorska inskripcija in bralsko samo-razumevanje, kakor ju ponazarjajo Les Fleurs du mal

 

Małgorzata Hołda

Between In-Vocation and Pro-Vocation. A Hermeneutics of the Poetic Prayer >>>

Med in-vokacijo in pro-vokacijo. Hermenevtika poetične molitve

 

Ramsey Eric Ramsey

Quests and Questioning or Again and Again >>>

Iskanja in spraševanja ali spet in spet

 

Beata Przymuszała

Mood as Interpretive Category. Experience as a Form of Understanding >>>

Razpoloženje kot interpretativna kategorija. Izkustvo kot oblika razumevanja

 

Michele Olzi

Power, Authority, and the Future of Mankind. Rereading William Golding’s Lord of the Flies >>>

Moč, avtoriteta in prihodnost človeštva. Ponovno branje Gospodarja muh Williama Goldinga

 

Simeon Theojaya

Personambiguity in Kobo Abe’s The Face of Another and the Abyssal Surface of Responsibility >>>

Dvoumnost osebe v romanu Obraz drugega Koba Abeja in brezdanja površina odgovornosti

 

Sazan Kryeziu

Hermeneutics within the Temporal Horizon. The Problem of Time in Narrative Fiction >>>

Hermenevtika znotraj temporalnega horizonta. Problem časa v narativni fikciji

 

Nysret Krasniqi

Genuine Hermeneutics in the Canon of Literature >>>

Pristna hermenevtika znotraj kanona literature

 

Patryk Szaj

Poetry and the Challenge of Understanding. Towards a Deconstructive Hermeneutics >>>

Poezija in izziv razumevanja. Na poti k dekonstrukcijski hermenevtiki

 

Monika Jaworska-Witkowska

Passages and the episteme of Crossing a Threshold. About the Reading of What Was Never Written Down, but the Body Inscribed in the Text >>>

Pasaže in episteme prehajanja praga. O branju tistega, kar nikdar ni bilo zapisano, a je telo vpisalo v tekst

 

Constantinos V. Proimos

Beauty and the Beast. The Dark Sides of Love >>>

Lepotica in zver. Temne strani ljubezni

 

CONVERSATION | RAZGOVOR

 

Kamila Drapało

Imagination Now. In Conversation with Richard Kearney >>>

Domišljija zdaj. V razgovoru z Richardom Kearneyjem

 

Andrzej Wierciński

Poetic (Dis)closures. In Conversation with Małgorzata Hołda’s Hermeneutic Reading of Literature >>>

Pesniška (raz)kritja. V razgovoru s hermenevtičnim branjem literature pri Małgorzati Hołda

 

AFTERWORD | SKLEPNA BESEDA

 

Andrej Božič

“. . . the power of language to transcend itself.” A Postscript >>>

»… v presežnosti jezika.« Pripis

 

REVIEWS | RECENZIJE

 

Mateja Kurir: Arhitektura moderne in das Unhemliche. Heidegger, Freud in Le Corbusier (Aleš Košar) >>>

 

IN MEMORIAM

 

Babette Babich

Dimitri Ginev >>>

 

Manuscript Submission Guidelines

Navodila za pripravo rokopisa

PHAINOMENA

Journal of Phenomenology and Hermeneutics

 

UDC: 1

 

p-ISSN: 1318-3362

e-ISSN: 2232-6650

phainomena.com >>>

PUBLISHERS

CONTACT

Institute Nova Revija for the Humanities

 

Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel.: +38612444560; fax: +38612444586

institut@nova-revija.si

 

Facebook >>>

 

SUPPORT

The website of the journal Phainomena operates under the auspices of the Institute Nova Revija for the Humanities. The operation of the website is effectuated within the framework of the research program P6-0341, the research project J7-8283, and the infrastructure program I0-0036, which are financially supported by the Slovenian Research Agency (ARRS).

The journal Phainomena publishes articles in concordance with the principles of Open Access under the conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Licenca Creative Commons