»ὄψις γὰρ τῶν ἀδήλων τὰ φαινόμενα«

Αναξαγόρας: Περί φύσεως

Φ

Anaksagora: O naravi

»Kar se kaže, je obraz nevidnega.«

AKTUALNA ŠTEVILKA

Wei Zhang | Marco Russo | Alfredo Rocha de la Torre | Marko Markič | Veronica Neri | Jožef Muhovič | Jurij Selan | Tonči Valentić | Žarko Paić  | Brane Senegačnik | Dragan Prole | Petra Kleindienst | Uroš Milić | Luka Đekić | Matija Jan | Dario Vuger  | Tomislav Škrbić | Wilhelm von Humboldt | Hans-Georg Gadamer | Damir Barbarić | Dean Komel

>>>

 

 

NOVICE

Φ NEDAVNO OBJAVLJENO:

Phainomena 27 | 106-107 | November 2018

“Philosophy & Values”

>>>

Φ V PRIPRAVI:

Phainomena 28 | 110-111 | November 2019

Andrzej Wierciński & Andrej Božič (eds.):

Philosophy of Education”

SOOČENJA

PHAINOMENA

Revija za fenomenologijo in hermenevtiko

 

UDK: 1

 

p-ISSN: 1318-3362

e-ISSN: 2232-6650

phainomena.com >>>

UREDNIŠTVO IN ZALOŽNIŠTVO

STIK

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

 

Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel.: +38612444560; fax: +38612444586

institut@nova-revija.si

 

Facebook >>>

PODPORA

Spletna stran revije Phainomena deluje v okviru Inštituta Nove revije, zavoda za humanistiko. Delovanje spletne strani poteka v okviru raziskovalnega programa P6-0341, raziskovalnega projekta J7-8283 in infrastrukturnega programa I0-0036, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Revija Phainomena objavlja članke v skladu z načeli odprtega dostopa pod pogoji licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Licenca Creative Commons