»ὄψις γὰρ τῶν ἀδήλων τὰ φαινόμενα«

Αναξαγόρας: Περί φύσεως

Φ

Anaksagora: O naravi

»Kar se kaže, je obraz nevidnega.«

AKTUALNA ŠTEVILKA

Petar Šegedin | Maxim Miroshnichenko | Dino Manzoni | Andraž Dolinšek | Manca Erzetič | Michał Wieczorek | Joaquim Braga | René Dentz | Tea Golob | Tina Bilban

>>>

 

 

NOVICE

Φ NEDAVNO OBJAVLJENO:

Phainomena 29 | 112-113 | June 2020

»Eo ipso«

>>>

Φ V PRIPRAVI:

Phainomena 30 | 116 | January 2021

Andrej Božič (ed.):

“The COVID-19 Crisis”

>>>

SOOČENJA

PHAINOMENA

Revija za fenomenologijo in hermenevtiko

 

UDK: 1

 

p-ISSN: 1318-3362

e-ISSN: 2232-6650

phainomena.com >>>

UREDNIŠTVO IN ZALOŽNIŠTVO

STIK

 

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

 

Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel.: +38612444560; fax: +38612444586

institut@nova-revija.si

 

Facebook >>>

 

PODPORA

Spletna stran revije Phainomena deluje v okviru Inštituta Nove revije, zavoda za humanistiko. Delovanje spletne strani poteka v okviru raziskovalnega programa P6-0341, raziskovalnega projekta J7-8283 in infrastrukturnega programa I0-0036, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Revija Phainomena objavlja članke v skladu z načeli odprtega dostopa pod pogoji licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Licenca Creative Commons