UREDNIŠKA NAČELA

Φ Cilji in obseg

Slovenska znanstvena revija za fenomenologijo in hermenevtiko Phainomena, ki jo izdajata Fenomenološko društvo v Ljubljani in Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, objavlja članke, prevode in recenzije zlasti s področij fenomenološke ter hermenevtične filozofije, zgodovine filozofije, filozofije kulture, estetike, religije, politike in teorije znanosti, a obenem posega v okrožja sorodnih humanističnih in družboslovnih disciplin. Kot specializirana revija ne želi objavljati splošnih prikazov ali občih obravnav različnih problematik, temveč samo tiste prispevke, ki upoštevajo doseženo raven raziskav na opredeljenih poljih filozofske misli, neposredno povezanih s fenomenologijo in hermenevtiko.

Revija v obravnavo za publikacijo sprejema izvirne avtorske članke v slovenskem, angleškem, francoskem in nemškem jeziku ter prevode iz tujih jezikov v slovenski jezik. Avtorji, ki bi svoje delo morebiti želeli objaviti v drugem jeziku, naj se o tem pred oddajo rokopisa posvetujejo z uredništvom.

Ob izvirnih znanstvenih člankih revija v navedenih jezikih objavlja pregledne znanstvene članke, strokovne članke, preliminarne znanstvene sestavke in knjižne ocene, pri tematsko zasnovanih številkah pogostokrat vključuje tudi vabljeno uvodno besedilo.

Recenzentske izvode knjig je potrebno poslati na naslov uredništva ali založništva.

Za objavo predlagane rokopise naj avtorji naslovijo neposredno na uredništvo, tajnika uredništva ali glavno urednico revije. Predloženi rokopis ne sme biti predhodno objavljen ali ponujen v objavo pri drugi publikaciji, dokler po zaključeni uredniški obravnavi ali morebitnem recenzijskem postopku avtor ne prejme obvestila glede odobritve, zahtevanih (manjših ali večjih) sprememb ali zavrnitve objave rokopisa.

Revija Phainomena izhaja štirikrat letno, navadno v dveh zvezkih.

Φ Recenzijski postopek

Predloženi rokopis po oddaji najprej pregleda uredništvo, ki lahko takoj zavrne njegovo objavo, če ne ustreza programski usmeritvi revije ali na kakšen drugačen način ni primeren za obravnavo. Morebiten nadaljnji postopek znanstvene recenzije, ki lahko, če ne pride do dodatne nepredvidene zamude, traja 3 mesece, vključuje uredniško mnenje s splošno oceno besedila in »dvojno slepo« strokovno ovrednotenje najmanj dveh neodvisnih recenzentov. O izboru recenzentov odloča uredništvo, pri katerem je shranjeno celotno arhivsko gradivo. O objavi rokopisov, ki ne temeljijo na izvirnem znanstvenem raziskovanju in zato niso podvrženi zunanji recenzentski obravnavi, kakršni so, npr., uvodniki ali knjižne ocene, avtonomno odločajo glavni oziroma gostujoči urednik ali uredništvo.

Φ Etična načela

Revija Phainomena si prizadeva vzdrževati sodobna etična načela, ki kot splošno sprejeta znotraj akademskega sveta veljajo za kakovostno znanstveno založništvo in vzajemno zavezujejo avtorje, recenzente in urednike posameznih publikacij. Uredništvo pri tem v poglavitnih potezah sledi standardom založbe Elsevier, ki upravlja s podatkovno bazo Scopus.

Uredništvo se zavezuje, da bo rokopise obravnavalo zaupno in pri njihovi obravnavi upoštevalo zgolj znanstveno in raziskovalno relevanco predloženega dela, pri čemer bo skrbelo tudi za pravočasnost obveščanja glede svojih odločitev.

Izbrani recenzenti, ki s svojim delom na odločilen način prispevajo k uredniškemu delu, se zavezujejo, da bodo svoje zadolžitve opravljali objektivno, vestno in brez nepotrebnih zamud, pri čemer bodo pri obravnavi besedila uredništvu nemudoma sporočili morebitne zadržke glede svoje usposobljenosti ali konflikta interesov.

Avtorji prispevkov se zavezujejo, da bodo predloženi rokopisi popolnoma izvirna avtorska dela ter se bodo natančno in objektivno nanašali na lastno opravljeno znanstveno delo, pri čemer bo navajanje drugotnih bibliografskih virov in izsledkov drugih raziskovalcev na primeren način označeno. Zavestno napačne ali netočne izjave, plagiatorstvo ali sočasna predaja rokopisa za obravnavo pri drugi publikaciji predstavljajo neetično delovanje in so za uredništvo nesprejemljivi. Pred objavo uredništvo predložena besedila sicer lektorsko in korekturno pregleda, vendar je avtor sam odgovoren za kakovost in neoporečnost uporabljenega jezika. Pričakuje se, da bodo avtorji upoštevali navodila revije ter predložili dosledno in skrbno pripravljen rokopis brez tiskarskih, slovničnih in stvarnih napak. Avtor nosi odgovornost za vsebino besedila, predanega v obravnavo za objavo v reviji, pri čemer je sam dolžan priskrbeti morebitna dovoljenja za objavo z avtorskimi pravicami zavarovanega dela. Če avtor v objavljenem delu odkrije pomembno napako ali temeljno netočnost, naj o tem nemudoma obvesti uredništvo in z njim sodeluje pri umiku prispevka. Ob ponovni priobčitvi članka v drugi publikaciji mora avtor navesti prvo objavo v okviru revije Phainomena.

V primeru morebitnega spora se vpletene stranke zavezujejo, da bodo v sodelovanju z uredništvom skušale sporazumno razrešiti nastali problem.

Uredništvo in založništvo revije Phainomena ne zaračunavata stroškov obravnave za objavo predloženih rokopisov. Spletna stran revije ne zahteva predhodne uporabniške registracije za ogled in obdelavo člankov.

Φ Rubrike

  Predlogi za oddajo prispevkov Indeksirano Recenzirano
Uvodnik
Izvirni znanstveni članek
Pregledni znanstveni članek
Strokovni članek
Preliminarni znanstveni sestavek
Prevod
Knjižna ocena

Φ Avtorske pravice

Avtorji, ki predložijo rokopis za objavo v reviji Phainomena, se strinjajo z naslednjimi pogoji:

– Avtorji obdržijo avtorske pravice in reviji priznajo pravico do prve objave, pri čemer za delo obenem velja licenca Creative Commons Attribution 4.0 International License, ki drugim omogoča deljenje dela s pripoznanjem avtorstva in prve objave znotraj revije.

– Avtorji lahko sklepajo ločena, dodatna pogodbena razmerja z namenom neekskluzivne distribucije revijalno objavljene različice dela (npr., delo uvrstijo v institucionalni repozitorij ali ga objavijo v knjigi), pri čemer je potrebno navesti prvo objavo znotraj revije.

Φ Odprti dostop

Revija Phainomena se zavzema za takojšen in neposreden odprti dostop do objavljenega znanstvenega in raziskovalnega dela. Vsa vsebina je brez zaračunavanja stroškov prosto dosegljiva za slehernega uporabnika v skladu z licenco Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PHAINOMENA

Revija za fenomenologijo in hermenevtiko

 

UDK: 1

 

p-ISSN: 1318-3362

e-ISSN: 2232-6650

phainomena.com >>>

UREDNIŠTVO IN ZALOŽNIŠTVO

STIK

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

 

Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel.: +38612444560; fax: +38612444586

institut@nova-revija.si

 

Facebook >>>

 

PODPORA

Spletna stran revije Phainomena deluje v okviru Inštituta Nove revije, zavoda za humanistiko. Delovanje spletne strani poteka v okviru raziskovalnega programa P6-0341, raziskovalnega projekta J7-8283 in infrastrukturnega programa I0-0036, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Revija Phainomena objavlja članke v skladu z načeli odprtega dostopa pod pogoji licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Licenca Creative Commons