AKTUALNA ŠTEVILKA

OBJAVLJENO: 23. julij 2023

Phainomena 32 | 124-125 | June 2023

Passages | Prehodi

>>>

TABLE OF CONTENTS | KAZALO

 

Alfredo Rocha de la Torre

La crisi dell’abitare. L’ethos dell’occidente >>>

Kriza prebivanja. Etos zahoda

 

Miklós Nyírő

Hermeneutics, Practice, Event. An Attempt at Re-Conceptualizing Human Agency >>>

Hermenevtika, praksa, dogodek. Poskus re-konceptualizacije človeškega delovanja

 

Dario Vuger

Spektakel in čas v sodobni filozofiji >>>

Spectacle and Time in Contemporary Philosophy

 

Ming-Hon Chu

La primauté de la constitution de l’objet transitionnel chez Marc Richir >>>

Primarnost konstitucije tranzicijskega objekta pri Marcu Richirju

 

Maxim D. Miroshnichenko

The Silent Biomedical Others. Intimacy, Communication, and Neurological Queerness >>>

Nemi biomedicinski drugi. Intimnost, komunikacija in nevrološka kvirnost

 

Jaroslava Vydrová

Man as a Being of Hygiene in a Phenomenological and Anthropological Perspective >>>

Človek kot bitje higiene s fenomenološkega in antropološkega stališča

 

Malwina Rolka

Between Philosophy and Literature. Friedrich Schlegel’s Concept of Romantic Irony in Fragments and in Lucinde >>>

Med filozofijo in literaturo. Pojem romantične ironije v Fragmentih in v Lucinde Friedricha Schlegla

 

René Dentz

Biblical Hermeneutics and the Word about the Ineffable >>>

Biblična hermenevtika in beseda o neizgovorljivem

 

Igor W. Kirsberg

Is Causality Admissible in Phenomenology? A Corrective to Edmund Husserl’s Idea >>>

Je v fenomenologiji kavzalnost sprejemljiva? Korektiv k ideji Edmunda Husserla

 

Izak Hudnik Zajec

O dveh fizikah. Utelešena formalnost matematičnih znanosti >>>

On Two Physics. The Embodied Formality of Mathematical Sciences

 

Primož Turk

Aristotel in Descartes o zmožnostih duše >>>

Aristotle and Descartes on the Capacities of the Soul

 

TRANSLATION | PREVOD

 

Adriano Fabris

Etika uživanja hrane. Hrana in mi: vprašanje nekega odnosa >>>

The Ethics of Eating. Food and Relationship

 

*

PHAINOMENA

Revija za fenomenologijo in hermenevtiko

 

UDK: 1

 

p-ISSN: 1318-3362

e-ISSN: 2232-6650

phainomena.com >>>

UREDNIŠTVO IN ZALOŽNIŠTVO

STIK

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

 

Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel.: +38612444560; fax: +38612444586

institut@nova-revija.si

 

Facebook >>>

 

PODPORA

Spletna stran revije Phainomena deluje v okviru Inštituta Nove revije, zavoda za humanistiko. Delovanje spletne strani poteka v okviru raziskovalnega programa P6-0341, raziskovalnega projekta J7-8283 in infrastrukturnega programa I0-0036, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Revija Phainomena objavlja članke v skladu z načeli odprtega dostopa pod pogoji licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Licenca Creative Commons