AKTUALNA ŠTEVILKA

The COVID-19 Crisis

OBJAVLJENO: 25. december 2021

Phainomena 30 | 118-119 | November 2021

“Approachments | Pristopanja«

>>>

KAZALO | TABLE OF CONTENTS

Sebastjan Vörös

Minding the Body. From Corporeal Mind to Minded Corporeality >>>

Umljenje telesa. Od telesnega uma do umljene telesnosti

 

Aleš Oblak, Hanna Randall, and David J. Schwartzmann

“Becoming the Color.” Synesthetic Gesture in a Case Study of Multiple Forms of Synesthesia >>>

»Postajati barva.« Sinestetična gesta v študiji primera z več oblikami sinestezije

 

Lech Witkowski

Transformations and Their Dominants. Between Dynamics and Processual Structure >>>

Transformacije in njihove dominante. Med dinamiko in procesno strukturo

 

Martin Uranič

Bit, videz in gola navideznost. Od Parmenida k Platonu >>>

Being, Seeming, and Mere Seemingness. From Parmenides Towards Plato

 

Matija Jan

Arnauld in Descartes. Narava idej in problem metode >>>

Arnauld and Descartes. The Nature of Ideas and the Problem of Method

 

Wei Zhang

Max Scheler’s Socratesism. An Introduction of a Phenomenological Normative Ethics >>>

Sokratizem Maxa Schelerja. Vpeljava fenomenološke normativne etike

 

Dragan Jakovljević

Nelsons Infragestellung der Erkenntnistheorie. Ein Beitrag zur systematischen Rekonstruktion und Diskussion, unter Berücksichtigung des Kommentars von Victor Kraft >>>

Nelsonova postavitev spoznavne teorije pod vprašaj. Prispevek k sistematični rekonstrukciji in diskusiji, z upoštevanjem komentarja Victorja Krafta

 

Martín Prestía

Carlos Astrada and Tetsurō Watsuji on the Phenomenology of Landscape >>>

Carlos Astrada in Tetsurō Watsuji o fenomenologiji pokrajine

 

Alfredo Rocha de la Torre

Pensiero calcolante e nichilismo. Il caso del linguaggio e la terra natale >>>

Računajoče mišljenje in nihilizem. Primer govorice in domovine

 

Dean Komel

O materinščini >>>

On Mother Tongue

 

Christophe Perrin

La vie est une réussite. Petite dialectique de l’échec >>>

Življenje je uspeh. Mala dialektika poraza

 

REVIEWS | RECENZIJE

Damir Barbarić: Iz radionice duha (Mario Kopić) >>>

 

Manuscript Submission Guidelines

 

Navodila za pripravo rokopisa

PHAINOMENA

Revija za fenomenologijo in hermenevtiko

 

UDK: 1

 

p-ISSN: 1318-3362

e-ISSN: 2232-6650

phainomena.com >>>

UREDNIŠTVO IN ZALOŽNIŠTVO

STIK

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

 

Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel.: +38612444560; fax: +38612444586

institut@nova-revija.si

 

Facebook >>>

 

PODPORA

Spletna stran revije Phainomena deluje v okviru Inštituta Nove revije, zavoda za humanistiko. Delovanje spletne strani poteka v okviru raziskovalnega programa P6-0341, raziskovalnega projekta J7-8283 in infrastrukturnega programa I0-0036, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Revija Phainomena objavlja članke v skladu z načeli odprtega dostopa pod pogoji licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Licenca Creative Commons