»ὄψις γὰρ τῶν ἀδήλων τὰ φαινόμενα«

Αναξαγόρας: Περί φύσεως

Φ

Anaksagora: O naravi

»Kar se kaže, je obraz nevidnega.«

AKTUALNA ŠTEVILKA

The COVID-19 Crisis

Andrzej Wierciński | John T. Hamilton | Holger Zaborowski | Alfred Denker | Jafe Arnold | Mateja Kurir Borovčić | Kanchana Mahadevan | Alenka Koželj | William Franke | Monika Brzóstowicz-Klajn | Julio Jensen | Małgorzata Hołda | Ramsey Eric Ramsey | Beata Przymuszała | Michele Olzi | Simeon Theojaya | Sazan Kryeziu | Nysret Krasniqi | Patryk Szaj | Monika Jaworska-Witkowska | Constantinos V. Proimos | Kamila Drapało | Andrej Božič | Aleš Košar | Babette Babich

>>>

 

 

NOVICE

Φ NEDAVNO OBJAVLJENO:

Phainomena | 30 | 118-119 | November 2021

“Approachments | Pristopanja«

>>>

Φ NEDAVNO OBJAVLJENO:

Phainomena | 29 | 114-115 | November 2020

»Transfiguracije | Transfigurations”

>>>

KONFERENCA

FENOMENOLOGIJA IN DRUŽBENOST

Φ PROGRAM KONFERENCE

>>>

Φ KNJIŽICA POVZETKOV

>>>

POVEZAVE DO ZOOM WEBINARJEV:

SOOČENJA

PHAINOMENA

Revija za fenomenologijo in hermenevtiko

 

UDK: 1

 

p-ISSN: 1318-3362

e-ISSN: 2232-6650

phainomena.com >>>

UREDNIŠTVO IN ZALOŽNIŠTVO

STIK

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

 

Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel.: +38612444560; fax: +38612444586

institut@nova-revija.si

 

Facebook >>>

 

PODPORA

Spletna stran revije Phainomena deluje v okviru Inštituta Nove revije, zavoda za humanistiko. Delovanje spletne strani poteka v okviru raziskovalnega programa P6-0341, raziskovalnega projekta J7-8283 in infrastrukturnega programa I0-0036, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Revija Phainomena objavlja članke v skladu z načeli odprtega dostopa pod pogoji licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Licenca Creative Commons