»ὄψις γὰρ τῶν ἀδήλων τὰ φαινόμενα«

Αναξαγόρας: Περί φύσεως

Φ

Anaksagora: O naravi

»Kar se kaže, je obraz nevidnega.«

AKTUALNA ŠTEVILKA

The COVID-19 Crisis

Andrej Božič | Daniel R. Sobota | Svetlana Sabeva | Jarosław Gara | Victor Molchanov | Silvia Pierosara | Veronica Neri | Uroš Milić | Zmago Švajncer Vrečko | Paulina Sosnowska | Lea-Marija Colarič-Jakše | Holger Zaborowski | Hans-Georg Gadamer | Polona Tratnik

>>>

 

 

NOVICE

Φ KONFERENCA:

6. konferenca Srednje- in vzhodnoevropskega združenja za fenomenologijo

»Fenomenologija in družbenost«

2.–4. december 2021

Ljubljana, Slovenija

>>>

Φ POZIV ZA PRISPEVKE:

Andrzej Wierciński in Andrej Božič (ur.)

“Hermeneutics and Literature”

>>>

Φ NEDAVNO OBJAVLJENO:

Phainomena 29 | 114-115 | November 2020

»Transfiguracije | Transfigurations”

>>>

SOOČENJA

PHAINOMENA

Revija za fenomenologijo in hermenevtiko

 

UDK: 1

 

p-ISSN: 1318-3362

e-ISSN: 2232-6650

phainomena.com >>>

UREDNIŠTVO IN ZALOŽNIŠTVO

STIK

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

 

Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel.: +38612444560; fax: +38612444586

institut@nova-revija.si

 

Facebook >>>

 

PODPORA

Spletna stran revije Phainomena deluje v okviru Inštituta Nove revije, zavoda za humanistiko. Delovanje spletne strani poteka v okviru raziskovalnega programa P6-0341, raziskovalnega projekta J7-8283 in infrastrukturnega programa I0-0036, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Revija Phainomena objavlja članke v skladu z načeli odprtega dostopa pod pogoji licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Licenca Creative Commons