CURRENT ISSUE

The COVID-19 Crisis

PUBLISHED: May 10, 2021

Phainomena 30 | 116-117 | April 2021

Andrej Božič (Ed.)

“The COVID-19 Crisis”

>>>

KAZALO | TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION | UVOD >>>

Andrej Božič

The Fragility of Virality | The Virality of Fragility >>>

Krhkost virulence | Virulenca krhkosti

 

THE COVID-19 CRISIS | KRIZA COVID-19

Daniel R. Sobota

The Virus of the Question. The Phenomenology of  the COVID-19 Pandemic >>>

Virus vprašanja. Fenomenologija pandemije COVID-19

 

Svetlana Sabeva

“Life with the Virus.” A Phenomenology of Infectious Sociality >>>

»Življenje z virusom«. Fenomenologija nalezljive družbenosti

 

Jarosław Gara

Initial Reflections on Man in the COVID-19 Pandemic. The Reality That Is an Is Not the Same Reality >>>

Začetna razmišljanja o človeku v pandemiji COVID-19. Resničnost, ki je in ni enaka resničnost

 

Victor Molchanov

Common Sense and Common Disease. The Pandemic and the Expansion of the Non-real >>>

Skupnostni čut in skupna bolezen. Pandemija in razmah ne-realnega

 

Silvia Pierosara

Narrative Autonomy as Means of Vulnerability Management >>>

Narativna avtonomija kot sredstvo obvladovanja ranljivosti

 

Veronica Neri

The Words of Ethics across the Media in a Time of Pandemic. From Misinformation to Solidarity >>>

Medijsko posredovane besede etike v času pandemije. Od napačnih informacij do solidarnosti

 

Uroš Milić

A Hermeneutical Account of Social Distance as a Form of Negative Solidarity. Exploring the Peculiar Case of “Coronationalism” >>>

Hermenevtični premislek socialne distance kot oblike negativne solidarnosti. Raziskava o nenavadnem primeru »koronacionalizma«

 

Zmago Švajncer Vrečko

Zrenje v masko kot pogled v končnost. Strah pred krizo kot strah pred smrtjo in sodobni stoicizem >>>

Gazing at Masks as Staring into Finality. The Fear of Crisis, as Fear of Death, and Modern Stoicism

 

Paulina Sosnowska

Medical Workers as the Pharmakoi of 2020. The Pandemic in Poland through a Girardian Lens >>>

Zdravstveni delavci kot pharmakoi leta 2020. Pandemija na Poljskem skoz girardovsko lečo

 

Lea-Marija Colarič-Jakše

Innovation Potential of Social Capital in Tourism during the Pandemic of COVID-19 >>>

Inovacijski potencial družbenega kapitala v turizmu med pandemijo COVID-19

 

Holger Zaborowski

Mitten im Sturm. Freiheit, Verantwortung und Menschenwürde angesichts der Corona-Pandemie >>>

Sredi viharja. Svoboda, odgovornost in človeško dostojanstvo z ozirom na pandemijo koronavirusa

 

DOCUMENTS | DOKUMENTI >>>

Hans-Georg Gadamer

Was ist der Mensch?

What is Man?

Kaj je človek?

 

ANNOUNCEMENT | OBVESTILO >>>

Polona Tratnik

Égalité

PHAINOMENA

Journal of Phenomenology and Hermeneutics

 

UDC: 1

 

p-ISSN: 1318-3362

e-ISSN: 2232-6650

phainomena.com >>>

PUBLISHERS

CONTACT

Institute Nova Revija for the Humanities

 

Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel.: +38612444560; fax: +38612444586

institut@nova-revija.si

 

Facebook >>>

 

SUPPORT

The website of the journal Phainomena operates under the auspices of the Institute Nova Revija for the Humanities. The operation of the website is effectuated within the framework of the research program P6-0341, the research project J7-8283, and the infrastructure program I0-0036, which are financially supported by the Slovenian Research Agency (ARRS).

The journal Phainomena publishes articles in concordance with the principles of Open Access under the conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Licenca Creative Commons