CURRENT ISSUE

PUBLISHED: 12. september 2019

Phainomena | 28 | 108-109 | June 2019

“Addresses : Naslovi« 

>>>

KAZALO | TABLE OF CONTENTS

 

Wei Zhang

Eine philosophische Überprüfung des Begriffs der „Person“ >>>

Filozofski premislek pojma »oseba«

 

Marco Russo

Die Gesichter der Welt. Darstellung einer anthropologischen Kritik der Sinne >>>

Obrazi sveta. Predstavitev antropološke kritike čutov

 

Alfredo Rocha de la Torre

Stimmung und Verstehen. Implikationen einer wesentlichen Beziehung >>>

Razpoloženje in razumevanje. Implikacije bistvenega odnosa

 

Marko Markič

Končnost kot temelj samolastne biti-v-svetu >>>

Finitude as Foundation of the Authentic Being-In-The-World

 

Veronica Neri

Homo consumens, ludus, and the Need for a New Relationship of Trust. Potential Ethical Issues Raised by the Advergames Phenomenon >>>

Homo consumens, ludus in potreba po novem razmerju zaupanja. Morebitni etični problemi fenomena oglasnih iger

 

Jožef Muhovič

Rethinking Painting Style from the Phenomeno-Logical Perspective. Fine Art and Axiomatic Method >>>

Ponovni premislek o slikarskem stilu s fenomeno-logične perspektive. Likovna umetnost in aksiomatska metoda

 

Jurij Selan

Likovni artefakt kot objekt fascinacije. K razumevanju semiotične narave likovnih del >>>

Artwork as an Object of Fascination. Towards an Understanding of the Semiotic Nature of Artworks

 

Tonči Valentić – Žarko Paić

The Dark Core of Mimesis. Art, Body, and Image in the Thought of Jean-Luc Nancy >>>

Temno jedro mimesis. Umetnost, telo in podoba v misli Jeana-Luca Nancyja

 

Brane Senegačnik

Illusion or Fusion? Poetry and Reality in Plato, Proclus, and Erich Neumann >>>

Iluzija ali zlitje? Pesništvo in resničnost pri Platonu, Proklu in Erichu Neumannu

 

Dragan Prole

Querelle des classiques et des avant-gardes >>>

Spor med klasiki in avantgardisti

 

Petra Kleindienst

Zgodovinski temelji sodobne paradigme človekovega dostojanstva >>>

Historical Foundations of the Contemporary Paradigm of Human Dignity

 

Uroš Milić

A Critical Exposition of the Ethnocentric Worldview. In Dialogue with Karl Jaspers, Hannah Arendt, and Zygmunt Bauman on the Matters of Xenophobia and Social Ostracism >>>

Kritična obravnava etnocentričnega svetovnega nazora. V razgovoru s Karlom Jaspersom, Hannah Arendt in Zygmuntom Baumanom o zadevah ksenofobije in družbenega ostrakizma

 

Luka Đekić

Razumevanje razmerja med politiko in gospodarstvom skozi redefinirano Rawlsovo politično pravičnost >>>

The Relationship between Politics and Economy through Redefined Rawls’s Political Justice

 

Matija Jan

Drugi teoreticizem Louisa Althusserja >>>

The Second Theoreticism of Louis Althusser

 

REVIEWS | RECENZIJE >>>

 

Adriano Fabris: Ethics of Information and Communication Technologies (Veronica Neri)

Žarko Paić: Tehnosfera I – Tehnosfera II (Dario Vuger)

Igor Mikecin: Parmenid (Tomislav Škrbić)

 

TRANSLATIONS | PREVODI

On Language and Listening | O govorici in poslušanju >>>

 

Wilhelm von Humboldt

O dvojini

On the Dual

 

Hans-Georg Gadamer

Mnogoterost jezikov in razumevanje sveta

The Diversity of Languages and the Understanding of the World

 

Hans-Georg Gadamer

Glas in govorica

Voice and Language

 

Damir Barbarić

O poslušanju in mislenju

On Listening and Thinking

 

ON THE MARGIN | OB ROBU

 

Dean Komel

Med pojasnili in jasnitvijo >>>

Between Explanations and Clarifying

 

NOTIFICATION | OBVESTILO

 

Karl-Otto Apel International Prize for Philosophy: Adriano Fabris

Mednarodna nagrada Karla-Otta Apla za filozofijo: Adriano Fabris

 

 

Manuscript Submission Guidelines

Navodila za pripravo rokopisa

PHAINOMENA

Journal of Phenomenology and Hermeneutics

 

UDC: 1

 

p-ISSN: 1318-3362

e-ISSN: 2232-6650

phainomena.com >>>

PUBLISHERS

CONTACT

Institute Nova Revija for the Humanities

 

Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel.: +38612444560; fax: +38612444586

institut@nova-revija.si

 

Facebook >>>

 

SUPPORT

The website of the journal Phainomena operates under the auspices of the Institute Nova Revija for the Humanities. The operation of the website is effectuated within the framework of the research program P6-0341, the research project J7-8283, and the infrastructure program I0-0036, which are financially supported by the Slovenian Research Agency (ARRS).

The journal Phainomena publishes articles in concordance with the principles of Open Access under the conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Licenca Creative Commons