ARCHIVE OF PUBLISHED ISSUES

PUBLISHED: 12. september 2019

PHAINOMENA 28 | 108-109 | June 2019

»Addresses: Naslovi«

>>>

KAZALO | TABLE OF CONTENTS

Wei Zhang

Eine philosophische Überprüfung des Begriffs der „Person“ >>>

Filozofski premislek pojma »oseba«

 

Marco Russo

Die Gesichter der Welt. Darstellung einer anthropologischen Kritik der Sinne

Obrazi sveta. Predstavitev antropološke kritike čutov

 

Alfredo Rocha de la Torre

Stimmung und Verstehen. Implikationen einer wesentlichen Beziehung

Razpoloženje in razumevanje. Implikacije bistvenega odnosa

 

Marko Markič

Končnost kot temelj samolastne biti-v-svetu

Finitude as Foundation of the Authentic Being-In-The-World

 

Veronica Neri

Homo consumens, ludus, and the Need for a New Relationship of Trust. Potential Ethical Issues Raised by the Advergames Phenomenon

Homo consumens, ludus in potreba po novem razmerju zaupanja. Morebitni etični problemi fenomena oglasnih iger

 

Jožef Muhovič

Rethinking Painting Style from the Phenomeno-Logical Perspective. Fine Art and Axiomatic Method

Ponovni premislek o slikarskem stilu s fenomeno-logične perspektive. Likovna umetnost in aksiomatska metoda

 

Jurij Selan

Likovni artefakt kot objekt fascinacije. K razumevanju semiotične narave likovnih del

Artwork as an Object of Fascination. Towards an Understanding of the Semiotic Nature of Artworks

 

Tonči Valentić – Žarko Paić

The Dark Core of Mimesis. Art, Body, and Image in the Thought of Jean-Luc Nancy

Temno jedro mimesis. Umetnost, telo in podoba v misli Jeana-Luca Nancyja

 

Brane Senegačnik

Illusion or Fusion? Poetry and Reality in Plato, Proclus, and Erich Neumann

Iluzija ali zlitje? Pesništvo in resničnost pri Platonu, Proklu in Erichu Neumannu

 

Dragan Prole

Querelle des classiques et des avant-gardes

Spor med klasiki in avantgardisti

 

Petra Kleindienst

Zgodovinski temelji sodobne paradigme človekovega dostojanstva

Historical Foundations of the Contemporary Paradigm of Human Dignity

 

Uroš Milić

A Critical Exposition of the Ethnocentric Worldview. In Dialogue with Karl Jaspers, Hannah Arendt, and Zygmunt Bauman on the Matters of Xenophobia and Social Ostracism

Kritična obravnava etnocentričnega svetovnega nazora. V razgovoru s Karlom Jaspersom, Hannah Arendt in Zygmuntom Baumanom o zadevah ksenofobije in družbenega ostrakizma

 

Luka Đekić

Razumevanje razmerja med politiko in gospodarstvom skozi redefinirano Rawlsovo politično pravičnost

The Relationship between Politics and Economy through Redefined Rawls’s Political Justice

 

Matija Jan

Drugi teoreticizem Louisa Althusserja

The Second Theoreticism of Louis Althusser

 

REVIEWS | RECENZIJE >>>

 

Adriano Fabris: Ethics of Information and Communication Technologies (Veronica Neri)

Žarko Paić: Tehnosfera I – Tehnosfera II (Dario Vuger)

Igor Mikecin: Parmenid (Tomislav Škrbić)

 

TRANSLATIONS | PREVODI

On Language and Listening | O govorici in poslušanju >>>

 

Wilhelm von Humboldt

O dvojini

On the Dual

 

Hans-Georg Gadamer

Mnogoterost jezikov in razumevanje sveta

The Diversity of Languages and the Understanding of the World

 

Hans-Georg Gadamer

Glas in govorica

Voice and Language

 

Damir Barbarić

O poslušanju in mislenju

On Listening and Thinking

 

ON THE MARGIN | OB ROBU

 

Dean Komel

Med pojasnili in jasnitvijo >>>

Between Explanations and Clarifying

 

NOTIFICATION | OBVESTILO

 

Karl-Otto Apel International Prize for Philosophy: Adriano Fabris

Mednarodna nagrada Karla-Otta Apla za filozofijo: Adriano Fabris 

 

Manuscript Submission Guidelines

 

Navodila za pripravo rokopisa

PUBLISHED: 3. december 2018

PHAINOMENA 27 | 106-107 | November 2018

»Philosophy & Values«

>>>

KAZALO | TABLE OF CONTENTS

Peter Trawny

Das Unerträgliche und die Ethik der Revolution

Neznosno in etika revolucije

 

Adriano Fabris

Arendt in Jerusalem. A Report on the Relevance of Responsibility

Arendtova v Jeruzalemu. Poročilo o pomembnosti odgovornosti

 

Jožef Muhovič

Diesseits und jenseits. Slowenische Kunst nach den politischen Umbrüchen 1945 und 1991. Eine Reflexion

Tostran in onstran. Slovenska umetnost po političnih prelomih v letih 1945 in 1991. Refleksija

 

Jeff Malpas

The Spatialization of the World. Technology, Modernity, and the Effacement of the Human

Spacializacija sveta. Tehnologija, modernost in izbris človeškega

 

Kentaro Otagiri

„Herd“ bei Heidegger und Schelling. Eine Erläuterung aus mythologischer Perspektive

»Ognjišče« pri Heideggru in Schellingu. Razjasnitev iz mitološke perspektive

 

Ugo Vlaisavljević

Man’s Un-Natural Life. Towards an Ontology of Ressentiment

Človekovo ne-naravno življenje. Na poti k ontologiji resentimenta

 

Wei Zhang

Max Scheler’s Phenomenology of Solidarism. “The Third Path” of Normative Political Philosophy

Fenomenologija solidarizma pri Maxu Schelerju. »Tretja pot« normativne politične filozofije

 

Eleni Leontsini

The Moral Power of the Narrative. Art, Literature, and Moral Knowledge

Moralna moč pripovedi. Umetnost, literatura in moralna vednost

 

Gašper Pirc

Kant and Critical Hermeneutics. Historicity and Teleology in Kant’s Later Philosophy, and Its Ethical and Political Potential

Kant in kritična hermenevtika. Zgodovinskost in teleologija v Kantovi poznejši filozofiji ter njen etični in politični potencial

 

Fernando Manuel Ferreira da Silva

Returning to Itself, in Itself. On the Meta-Hermeneutic Dimension of Fichte’s Principle of Identity

Vračanje k sebi, v sebi. O meta-hermenevtični dimenziji Fichtejevega načela identitete

 

Yichun Hao

From Transcendent Existence, Intentional Existence to Real Existence. The Problem of F. Brentano’s “Intentionality”

Od transcendentne eksistence, intencionalne eksistence do realne eksistence. Problem »intencionalnosti« pri F. Brentanu

 

Navodila za pripravo rokopisa

Manuscript Submission Guidelines

PUBLISHED: 29. junij 2018

PHAINOMENA 27 | 104-105 | Junij 2018

»Protomoderna«

>>>

KAZALO | TABLE OF CONTENTS

Damir Barbarić

Ob izvoru demokracije

At the Source of Democracy

 

Mario Kopić

Težave z Machiavellijem

Trouble with Machiavelli

 

Jernej Kaluža

»Množica« kot politični problem moderne filozofije

“Multitude” as a Political Problem of Modern Philosophy

 

Luka Trebežnik

Avtoimunost in gostoljubje. Dekonstrukcija telesnih in protitelesnih metafor

Autoimmunity and Hospitality. A Deconstruction of Body and Antibody Metaphors

 

Dragan Prole

Pričenjanje na drugi strani začetka. Husserl in zgodnje avantgarde o primitivnem in začetnem

Beginning beyond Start. Husserl and the Early Avant-Garde on the Primitive and Originary

 

Žarko Paić

Pessoa? Metafizična norost epohe

Pessoa? The Metaphysical Madness of the Epoch

 

Harry Lehmann

Perceptivna primerjava kot temelj filozofije umetnosti

Perceptual Comparison as the Foundation for Art Philosophy

 

Dario Vuger

Situacionistično mesto in situacija arhitekture – pogled na urbanizem komunikacije

The Situationist City and the Situation of Architecture – A Look at the Urbanism of Communication

 

Marjan Šimenc

Cilji pouka filozofije, instrumentalizacija in didaktike filozofije

The Aims of Teaching Philosophy, Instrumentalization, and Didactics of Philosophy

 

Boris Zizek

Izvrševanje in utemeljevanje, objektivni in subjektivni podatki – vzporednica?

Performance and Elaboration of Reasons, Objective and Subjective Data – a Parallel? 

 

Primož Turk

Aristotel o nujnosti čutnega zaznavanja

Aristotle on the Necessity of Sense Perception

 

Marijan Krivak

Kaj je filozofija? O metafiziki dejanske sreče

What Is Philosophy? On Metaphysics of True Happiness

 

Tina Bilban

O človeški naravi in filozofskem premisleku znanstvenega napredka

On Human Nature and Philosophical Reflection of Scientific Progress

 

OCENE | REVIEWS

Damir Barbarić: Skladba svijeta. Platonov Timej (Stjepan Štivić)

Dragan Jakovljević: Erkenntnisgestalten und Handlungsanweisungen (Dean Komel)

Martin Heidegger: Kaj se pravi misliti? (Dean Komel)

 

DOKUMENTI | DOCUMENTS

Schleiermacher o prevajanju | Schleiermacher on Translation

 

Friedrich Schleiermacher

Platonova dela

Plato’s Works

 

Friedrich Schleiermacher

O različnih metodah prevajanja

On the Different Methods of Translating

 

Lucija Arzenšek 

Hermenevtični vidiki prevajanja pri Friedrichu Schleiermacherju

Friedrich Schleiermacher’s Hermeneutical Aspects of Translation

 

Navodila za pripravo rokopisa

Manuscript Submission Guidelines

PHAINOMENA 26 | 102-103 | November 2017

»One Hundred per Cent«

>>>

KAZALO | TABLE OF CONTENTS

Michael Marder

Revolutionary Categories

 

Andrzej Gniazdowski

The Anthropology of Sovietization. Leszek Kołakowski and Czesław Miłosz about the Roads to Mental Captivity

 

Babette Babich

Auf dem Weg zur Großen Politik. „Der europäische Mensch und die Vernichtung der Nationen“

 

Virgilio Cesarone

Revolution und seinsgeschichtliches Denken

 

Jesús Adrián Escudero

Eigentlichkeit und Agency in Sein und Zeit

 

Trong Hieu Truong

Differenz und Revolution

 

Victor Molchanov

History and Space. Destruction of Temporal Historicity

 

Cathrin Nielsen

Verwandte des Lebens. „Inklusion“ nach Fink

 

James Mensch

Social Change and Embodiment

 

Massimo De Carolis

The Neoliberal (Counter)Revolution. Its Parabola and Decline

 

Ľubica Učník

Neoliberalism and Jan Patočka on Supercivilization and Education

 

Urszula Zbrzeźniak

Equality and Emancipation in Education and Politics

 

REPORT

 

Andrej Božič

Hospitable Dwelling

 

Abstracts/Povzetki

 

Addresses of Contributors

 

Instructions for Authors

PHAINOMENA 17 | 66-67 | November 2008

Jožef Muhovič (Hrsg.):

»Kunst und Form«

>>>

KAZALO | TABLE OF CONTENTS

Jožef Muhovič

Kunst und Form. Was heißt „Form“ in einer postmodernen Kunst?

 

Dean Komel

Zur Erfahrung der Kunst (Ein Versuch)

 

Harald Wolter-von dem Knesebeck

mappa mundi id est forma mundi. Fragen von Form und Inhalt bei ausgewählten Weltbildern des Mittelalters

 

Emerik Bernard

Form – auch dem Zweifel dienend

 

Johannes Meinhardt

Das Verschwinden der ästhetischen Einstellung

 

Harry Lehmann

Avantgarde heute. Ein Theoriemodell der ästhetischen Moderne

 

Aleš Erjavec

Einige Beobachtungen zur Postmoderne

 

Brane Senegačnik

Die Form als öffnender Schluss

 

Paul Good

Den Strömen folgen

 

Janez Strehovec

Die Form als Filter und Referenz. Über flexible Formen und Funktionsveränderungen der neumedialen Kunst

 

Jožef Muhovič

Kunstform zwischen Lógos und Tópos – oder: Über die Psychosomatik des Zeitgeistes

 

Die Autoren

 

Povzetki – Abstracts

 

Adressen der Teilnehmer

 

Instructions for Authors

PHAINOMENA 17 | 64-65 | Junij 2008

»Dedukcije«

>>>

KAZALO | TABLE OF CONTENTS

Tadashi Ogawa

Kaj konfucijanska filozofija danes prispeva k internacionalnemu in interkulturnemu razumevanju? Primerjava z evropsko filozofijo

 

James Mensch

Politika in svoboda

 

Klemen Klun

Od Dekaloga do naravnega prava. Iz filozofije Filona Aleksandrijskega

 

Jan Princl

O »koncu« brezmejne umetnosti

 

Dejan Aubreht

Nietzsche: od diskurza k metafori

 

Gregor Moder

Heidegger z Brentanom. Tubit kot vprašanje gibanja

 

Tomaž Grušovnik

Wittgenstein in Heidegger. Perspektiva primerjave in argument za praktičnost filozofije

 

Robert Simonič

O razmerju človeka in tehnike onkraj instrumentalnosti

 

Andrej Božič

Sámo-predstavljanje biti. Hermenevtična ontologija in vprašanje umetnosti pri Hansu-Georgu Gadamerju

 

Urban Vovk

Hermenevtično razumevanje ontologije umetniškega dela. Kantova zasnova estetike na pojmih okusa in genija ter Gadamerjeva hermenevtična analiza

 

Jože Horvat

Svet kot filozofski problem

 

Tina Bilban

Sodobne filozofske teorije časa

 

Izar Lunaček

K filozofiji ciklizma: heroji in pošasti

 

Dean Komel

Marginalije

 

IZVLEČKI – ABSTRACTS

 

NOTES ON CONTRIBUTORS

 

NAVODILA PRI ODDAJI TEKSTOV

 

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

PHAINOMENA 2 | 5-6 | 1993

»Intencionalnost in jezik«

>>> 

KAZALO | TABLE OF CONTENTS

INTENCIONALNOST

 

Martin Heidegger

Intencionalnost

 

Tine Hribar

Izvor intencionalnosti

 

FENOMENOLOGIJA JEZIKA

 

Edmund Husserl

Izraz in pomen (§ 11, § 12, § 13)

 

Martin Heidegger

Biti-tu in govor. Jezik (Bit in čas § 34)

 

Andrina Tonkli-Komel

Jezik kot izrazni govor

 

Dean Komel

Vebrov program fenomenologije jezika in opredelitev kraja govorice

 

DIALOG

 

Renato Cristin

 

Harmonija izvora. Pesništvo in grškost mišljenja pri Heideggru

 

Pogovor z Renatom Cristinom

 

RELIGIOLOGIJA

 

Aleš Debeljak

»Smisel« v Webrovi sociologiji religije

 

RECENZIJE

 

POVZETKI

PHAINOMENA 1 | 4 | 1992

»Franz Brentano in začetki fenomenologije«

>>> 

KAZALO | TABLE OF CONTENTS

FENOMENOLOGIJA DANES

 

Tine Hribar

Fenomenološkost

 

Andrina Tonkli-Komel

Fenomenologija kot metoda

 

NASTANEK IN PREBOJ FENOMENOLOGIJE

 

Martin Heidegger

Nastanek in prvi preboj fenomenološkega raziskovanja

 

Franz Brentano

 

            O mnogoterih pomenih bivajočega pri Aristotelu (Uvod)

 

            O razliki med fizičnimi in psihičnimi fenomeni

 

            Bivajoče v smislu resničnega

 

            O takoimenovanem »imanentnem« <intencionalnem> objektu

 

            Kaj je filozofija?

 

Bibliografija Franza Brentana

 

Cene Logar

Franz Brentano

 

Dean Komel

O pomenu Husserlove kritike koncepta »intencionalne eksistence«

 

  1. Baumgartner – M. Potrč

Brentano, filozof preteklosti in prihodnosti

 

POROČILA

 

SINOPSISI

 

KAZALO ZA LETO 1992

PHAINOMENA 1 | 2-3 | 1992

»O resnici«

>>> 

KAZALO | TABLE OF CONTENTS

ŽIVLJENJSKI SVET

 

Andrina Tonkli Komel

Znanost in svet življenja

 

Ivan Urbančič

Svet življenja in znanost pri poznem Husserlu

 

Ariana Volarič

Lebenswelt in humanistične znanosti v filozofiji M. Merleau-Pontyja

 

Dean Komel

Resnica, njen obrat

 

Tine Hribar

Ontologija in fenomenologija življenjskega sveta

 

ONTOLOGIJA IN FENOMENOLOGIJA

 

Edmund Husserl

Pomen konstitucijskega problema – fenomenologija in ontologija

 

Martin Heidegger

Metodična raven ontologije – trije temeljni elementi fenomenološke metode

 

Friedrich-Wilhelm v. Herrmann

»Temeljni problemi fenomenologije« in mišljenje dogodja

 

FENOMENOLOGIJA IN TEOLOGIJA

 

Aristoteles

Metafizika Lambda (XII. knjiga)

 

Franci Zore

Človek, umevanje in bog v Aristotelovi filozofiji

 

Martin Heidegger

Razmerje med teologijo kot pozitivno znanostjo in filozofijo

 

Aleš Debeljak

Bog – kritika negativnega platonizma

 

POST-ONTO-TEO-LOGIJA

 

Tomo Virk

Strogost mišljenja, »Verwindung« in »Aufgabe des Denkens«

 

SINOPSISI

PHAINOMENA 1 | 1 | 1992

»Svet življenja«

>>>

KAZALO | TABLE OF CONTENTS

O stvareh samih

 

FENOMENOLOGIJA

 

Edmund Husserl

Ideje za čisto fenomenologijo

 

G.W.F Hegel

Fenomenologija duha

 

Martin Heidegger

Moja pot v fenomenologijo

 

RESNICA

 

Ivan Urbančič

Vprašanje uma in resnice v filozofiji E. Husserla

 

Andrina Tonkli Komel

Strukture doživljaja

 

Dean Komel

Psihologizem in vprašanje resnice

 

POSLEDNJI BOG

 

Martin Heidegger

Poslednji bog

 

Augustinus Karl Wucherer

Heideggrov poslednji bog nasproti krščanskemu Bogu

 

Tine Hribar

Prihodnost poslednjega boga

 

POROČILI

 

Poročilo o ustanovitvi in delu Fenomenološkega društva

 

Poročilo o ustanovitvi in delu Religiološkega društva

 

SINOPSISI

PHAINOMENA

Journal of Phenomenology and Hermeneutics

 

UDC: 1

 

p-ISSN: 1318-3362

e-ISSN: 2232-6650

phainomena.com >>>

PUBLISHERS

CONTACT

Institute Nova Revija for the Humanities

 

Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel.: +38612444560; fax: +38612444586

institut@nova-revija.si

 

Facebook >>>

 

SUPPORT

The website of the journal Phainomena operates under the auspices of the Institute Nova Revija for the Humanities. The operation of the website is effectuated within the framework of the research program P6-0341, the research project J7-8283, and the infrastructure program I0-0036, which are financially supported by the Slovenian Research Agency (ARRS).

The journal Phainomena publishes articles in concordance with the principles of Open Access under the conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Licenca Creative Commons