AKTUALNA ŠTEVILKA

OBJAVLJENO: 12. september 2019

Phainomena | 28 | 108-109 | June 2019

“Addresses : Naslovi« 

>>>

KAZALO | TABLE OF CONTENTS

 

Wei Zhang

Eine philosophische Überprüfung des Begriffs der „Person“ >>>

Filozofski premislek pojma »oseba«

 

Marco Russo

Die Gesichter der Welt. Darstellung einer anthropologischen Kritik der Sinne >>>

Obrazi sveta. Predstavitev antropološke kritike čutov

 

Alfredo Rocha de la Torre

Stimmung und Verstehen. Implikationen einer wesentlichen Beziehung >>>

Razpoloženje in razumevanje. Implikacije bistvenega odnosa

 

Marko Markič

Končnost kot temelj samolastne biti-v-svetu >>>

Finitude as Foundation of the Authentic Being-In-The-World

 

Veronica Neri

Homo consumens, ludus, and the Need for a New Relationship of Trust. Potential Ethical Issues Raised by the Advergames Phenomenon >>>

Homo consumens, ludus in potreba po novem razmerju zaupanja. Morebitni etični problemi fenomena oglasnih iger

 

Jožef Muhovič

Rethinking Painting Style from the Phenomeno-Logical Perspective. Fine Art and Axiomatic Method >>>

Ponovni premislek o slikarskem stilu s fenomeno-logične perspektive. Likovna umetnost in aksiomatska metoda

 

Jurij Selan

Likovni artefakt kot objekt fascinacije. K razumevanju semiotične narave likovnih del >>>

Artwork as an Object of Fascination. Towards an Understanding of the Semiotic Nature of Artworks

 

Tonči Valentić – Žarko Paić

The Dark Core of Mimesis. Art, Body, and Image in the Thought of Jean-Luc Nancy >>>

Temno jedro mimesis. Umetnost, telo in podoba v misli Jeana-Luca Nancyja

 

Brane Senegačnik

Illusion or Fusion? Poetry and Reality in Plato, Proclus, and Erich Neumann >>>

Iluzija ali zlitje? Pesništvo in resničnost pri Platonu, Proklu in Erichu Neumannu

 

Dragan Prole

Querelle des classiques et des avant-gardes >>>

Spor med klasiki in avantgardisti

 

Petra Kleindienst

Zgodovinski temelji sodobne paradigme človekovega dostojanstva >>>

Historical Foundations of the Contemporary Paradigm of Human Dignity

 

Uroš Milić

A Critical Exposition of the Ethnocentric Worldview. In Dialogue with Karl Jaspers, Hannah Arendt, and Zygmunt Bauman on the Matters of Xenophobia and Social Ostracism >>>

Kritična obravnava etnocentričnega svetovnega nazora. V razgovoru s Karlom Jaspersom, Hannah Arendt in Zygmuntom Baumanom o zadevah ksenofobije in družbenega ostrakizma

 

Luka Đekić

Razumevanje razmerja med politiko in gospodarstvom skozi redefinirano Rawlsovo politično pravičnost >>>

The Relationship between Politics and Economy through Redefined Rawls’s Political Justice

 

Matija Jan

Drugi teoreticizem Louisa Althusserja >>>

The Second Theoreticism of Louis Althusser

 

REVIEWS | RECENZIJE >>>

 

Adriano Fabris: Ethics of Information and Communication Technologies (Veronica Neri)

Žarko Paić: Tehnosfera I – Tehnosfera II (Dario Vuger)

Igor Mikecin: Parmenid (Tomislav Škrbić)

 

TRANSLATIONS | PREVODI

On Language and Listening | O govorici in poslušanju >>>

 

Wilhelm von Humboldt

O dvojini

On the Dual

 

Hans-Georg Gadamer

Mnogoterost jezikov in razumevanje sveta

The Diversity of Languages and the Understanding of the World

 

Hans-Georg Gadamer

Glas in govorica

Voice and Language

 

Damir Barbarić

O poslušanju in mislenju

On Listening and Thinking

 

ON THE MARGIN | OB ROBU

 

Dean Komel

Med pojasnili in jasnitvijo >>>

Between Explanations and Clarifying

 

NOTIFICATION | OBVESTILO

 

Karl-Otto Apel International Prize for Philosophy: Adriano Fabris

Mednarodna nagrada Karla-Otta Apla za filozofijo: Adriano Fabris

 

 

Manuscript Submission Guidelines

Navodila za pripravo rokopisa

PHAINOMENA

Revija za fenomenologijo in hermenevtiko

 

UDK: 1

 

p-ISSN: 1318-3362

e-ISSN: 2232-6650

phainomena.com >>>

UREDNIŠTVO IN ZALOŽNIŠTVO

STIK

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

 

Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel.: +38612444560; fax: +38612444586

institut@nova-revija.si

 

Facebook >>>

PODPORA

Spletna stran revije Phainomena deluje v okviru Inštituta Nove revije, zavoda za humanistiko. Delovanje spletne strani poteka v okviru raziskovalnega programa P6-0341, raziskovalnega projekta J7-8283 in infrastrukturnega programa I0-0036, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Revija Phainomena objavlja članke v skladu z načeli odprtega dostopa pod pogoji licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Licenca Creative Commons