AKTUALNA ŠTEVILKA

OBJAVLJENO: 25. december 2019

Phainomena | 28 | 110-111 | November 2019

Andrzej Wierciński & Andrej Božič (eds.):

“Philosophy of Education”

>>>

KAZALO | TABLE OF CONTENTS

 

INTRODUCTION | UVOD

 

Andrzej Wierciński

Phronetic Education to Integrity. Capability, Courage, and Passion for Thinking >>>

Fronetično izobraževanje na poti k integriteti. Sposobnost, pogum in strast za mišljenje

 

PHILOSOPHY OF EDUCATION | FILOZOFIJA IZOBRAŽEVANJA

 

Michał Federowicz – Daniel R. Sobota – Jarosław Gara

Education as a Problem Vis-à-Vis the Question about Education >>>

Izobraževanje kot problem z ozirom na vprašanje o izobraževanju

 

Oreste Tolone

The “Introduction of the Subject.” Anthropology, Medicine, Education >>>

»Vpeljava subjekta«. Antropologija, medicina, izobraževanje

 

Carmelo Galioto

Schools without Quality? Elements for a Phenomenological Exploration of the Concept of Quality in Education >>>

Šole brez kakovosti? Elementi za fenomenološko raziskavo koncepta kakovosti v izobraževanju

 

Mindaugas Briedis

Phenomenology of Online Education. The Other’s Look (J.-P. Sartre) and Intersubjective Perceptual Phantasy (E. Husserl) >>>

Fenomenologija spletnega izobraževanja. Pogled Drugega (J.-P. Sartre) in intersubjektivna perceptivna domišljija (E. Husserl)

 

Małgorzata Hołda

The Imperative of Phronetic Education for Practicing Freedom in Light of the Bible’s Literary Discourse >>>

Imperativ fronetičnega izobraževanja za udejanjanje svobode v luči bibličnega literarnega diskurza

 

Urszula Zbrzeźniak

In Whose Name? Some Reflections on the Notion of Voice in Philosophy and Education >>>

V čigavem imenu? Nekaj refleksij o pojmu glasu v filozofiji in pedagogiki

 

Katarzyna Dworakowska

The Foucauldian Art of the Self and the Pedagogic Problem >>>

Foucaultovska umetnost sebstva in pedagoški problem

 

Anna Zielińska

Dilemmas of Education for Democratic Imperatives and Good Citizenship >>>

Dileme izobraževanja za demokratične imperative in zgledno državljanstvo

 

Anna Wiłkomirska

Democratic Values and Patriotism. The Educational Challenge >>>

Demokratične vrednote in patriotizem. Izobraževalni izziv

 

Paulina Sosnowska

Tragedy, Solidarity, and Impartiality. The Meaning of Hannah Arendt’s Thinking for Our Narrational Identity >>>

Tragedija, solidarnost in nepristranskost. Pomen misli Hannah Arendt za našo narativno identiteto

 

Tomaž Grušovnik

Education and Active Ignorance >>>

Izobraževanje in hotena nevednost

 

Jernej Kaluža

The Rejection of Teaching in Philosophy. Deleuze, Nietzsche, and Stirner >>>

Zavračanje poučevanja v filozofiji. Deleuze, Nietzsche in Stirner

 

Ramsey Eric Ramsey

Before the Work of Art. Education as Yielding to Art’s Address >>>

Pred umetniškim delom. Izobraževanje kot predajanje nagovoru umetnosti

 

Tina Bilban

The Potential Role of Literature in Overcoming the Denialism of Ageing >>>

Potencialna vloga književnosti pri premagovanju zanikovanja staranja

 

REVIEWS | RECENZIJE >>>

 

Małgorzata Przanowska: Listening and Acouological Education (Andrej Božič)

 

CONVERSATION | RAZGOVOR >>>

 

Małgorzata Hołda

The Poetics of Education. In Conversation with Andrzej Wierciński’s Hermeneutics of Education

Poetika izobraževanja. V razgovoru s Hermenevtiko izobraževanja Andrzeja Wiercińskega

 

REPORT | POROČILO >>>

 

Andrej Božič

Fragility of Existence

Krhkost eksistence

 

Manuscript Submission Guidelines

 

Navodila za pripravo rokopisa

PHAINOMENA

Revija za fenomenologijo in hermenevtiko

 

UDK: 1

 

p-ISSN: 1318-3362

e-ISSN: 2232-6650

phainomena.com >>>

UREDNIŠTVO IN ZALOŽNIŠTVO

STIK

 

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

 

Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana, Slovenija

tel.: +38612444560; fax: +38612444586

institut@nova-revija.si

 

Facebook >>>

 

PODPORA

Spletna stran revije Phainomena deluje v okviru Inštituta Nove revije, zavoda za humanistiko. Delovanje spletne strani poteka v okviru raziskovalnega programa P6-0341, raziskovalnega projekta J7-8283 in infrastrukturnega programa I0-0036, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Revija Phainomena objavlja članke v skladu z načeli odprtega dostopa pod pogoji licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Licenca Creative Commons